Class BitbucketClientTest

  • Constructor Detail

   • BitbucketClientTest

    public BitbucketClientTest()
  • Method Detail

   • testDefault

    public void testDefault()
    Tests the default constructor.
   • testGetUser

    public void testGetUser()
    Tests getUser with an existing user.
   • testGetUserNotFound

    public void testGetUserNotFound()
    Tests getUser with a non-existing user.
   • testGetTeam

    public void testGetTeam()
    Tests getTeam with an existing team.
   • testGetTeamNotFound

    public void testGetTeamNotFound()
    Tests getUser with a non-existing user.
   • testGetRepository

    public void testGetRepository()